Referat fra generalforsamlingen d. 14/3-2011

Referat fra generalforsamlingen d. 14/3-2011

24-03-2011

Referat fra generalforsamling i Natteravnene i Frederikssund den 14/3 2011

Der var mødt 16 natteravne op til generalforsamlingen  - Louise, Ib. Helge, Dorte, Carsten E., Torben C., Lena, Kenneth, Carsten N., John, Michael, Poul Erik, Jette, Jesper, Stanly og Natasja.

Generalforsamlingen havde jf. vedtægterne følgende dagsorden:

1.   Valg af dirigent

2.   Valg af referent

3.   Formandens beretning

4.   ”Årets gang” fra Landssekretariatet

5.   Regnskab – resultatopgørelse og status

6.   Indkomne forslag

7.   Evt. budget og fastsættelse af kontingent

8.   Valg af bestyrelse:

a: valg af formand – foreningen er p.t. uden formand, men Poul Erik stiller gerne op som    formand

b: 4 bestyrelsesmedlemmer – Jette modtager gerne genvalg. Herudover har Louise, Ib og Kenneth alle oplyst, at de stiller op til bestyrelsen.

      c: 2 bestyrelsessuppleanter

9.   Valg af revisor og revisorsuppleant.

10. Eventuelt

Ad 1

Jesper blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at indkaldelse til generalforsamlingen var sket rettidigt og at forsamlingen derfor var beslutningsdygtig.

Ad 2

Michael J. blev valgt som referent

Ad 3

Poul Erik fortalte lidt om et turbulent år i bestyrelsesregi. 2 bestyrelsesmedlemmer valgte at gå i utide og dette indebar, at de 2 suppleanter måtte træde ind. Heraf valgte den ene senere at stoppe som natteravn.

Promoveringsdagen i Sillebroen Shoppingcenter var en stor succes og gav mange nye medlemmer.

Bestyrelsen overvejer et sommerarrangement mod delvis brugerbetaling.

Husk fremover, at lygten skal ligge i turtasken.

Ad 4

”Årets gang” fra Landssekretariatet vedlægges/vedhæftes

Ad 5

Regnskab blev gennemgået og godkendt. Regnskabet vedlægges/vedhæftes.

Sponsorat fra City Game A/S fortsætter uændret ligesom vores sponsorat af Natteravnene i Slangerup..

Ad 6

Bestyrelsen havde rejst forslag om godkendelse af nye vedtægter, som var modtaget fra Landssekretariatet. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad 7

Bestyrelsen har ikke udarbejdet budget for 2011 og har ikke fundet anledning til fastsættelse af kontingentopkrævning. Foreningen har en særdeles sund økonomi – ikke mindst i lyset af sponsoratet fra City Game - hvorfor det er besluttet ikke at udarbejde budget.

Ad 8

a: Poul Erik blev valgt som formand.

b: Jette blev genvalgt og Louise, Ib og Kenneth blev nyvalgt til bestyrelsen

c: Lena blev valgt som 1. suppleant og Natasja som 2. suppleant

Ad 9

Michael Jensen blev valgt som revisor og Helge som revisorsuppleant.

Ad 10

Herunder blev drøftet muligheden for afholdelse af nye førstehjælpskurser/krisehåndteringskurser i lyset af den store nytilgang af medlemmer.

For referatet

Michael J

Ovennævnte referat godkendes herved som dirigent:

Frederikssund den      /       -  2011

 

…………………………………………..

(Jesper Svendsen)