Generalforsamling 24. april 2012

Generalforsamling 24. april 2012

24-04-2012

Tirsdag den 24. april afholdt Natteravnene Indre Nørrebro generalforsamling kl. 18.15 i lokalet på Blågårds Skole, Hans Tavsens Gade 5 bygning B:

Referat af generalforsamling 24. april 2012

1. Valg af dirigent og afgørelse af lovlig varsling

Niels blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel.

2. Antal stemmeberettigede frivillige jfr. § 1110.1.1

Fra begyndelsen var 17 stemmeberettigede til stede, senere kom flere til.

3. Formandens beretning

På vegne af formanden redegjorde Oluf suppleret af de tilstedeværende kort for årets aktiviteter, herunder de ugentlige ture (tidligt på aftenen og torsdage, fredage, lørdage sent på aftenen). Endvidere har foreningen deltaget aktivt i Frivillighedsdagen, ’Smag på verden’ (tidligere International Dag), Verdensbasar i Skt. Josephs Aktivitetscenter, samt været synlige ved diverse andre lokale initiativer (fx Ægte Københavner – Blågården). Enkelte medlemmer er holdt op, mens enkelte nye er kommet til. Vores lektiecafe har hele året haft åbent 2-3 dage om ugen med Jette, Rahwa, Gudrun og Oluf plus flere ikke-Natteravne som faste lektiehjælpere. Vi er i løbet af året flyttet fra det gamle lokale i Rantzausgade 35 A til et lokale i Hans Tavsens Gade 5, som Blågårds Skole har stillet til rådighed. Vi søger om penge til betaling af rengøring, el og varme. To delegerede, Rahwa og Jette, deltog i årets Landsmøde. I årets sidste måneder har mange af medlemmerne lagt et stort arbejde i istandsætte lokale til Masjid Al-Nour (Nørrebros Kulturhus) i Baggesensgade.

4. Årsberetning fra Landssekretariatet v/formanden

Oluf redegjorde meget kort for indholdet af Landssekretariatets årsberetning og henviste ellers til netversionen (http://www.natteravnene.dk/media/landssekretariatet/pdf%20filer/2011_årsberetning.pdf)

5. Godkendelse af regnskab

På vegne af vores kasserer, Iris (bortrejst) redegjorde Niels kort for regnskabet, som er godkendt af Oluf på vegne af revisor (Niels). Der står ved regnskabets afslutning ca. 5.000 kr. på foreningens konto.

6. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag. 

7. Årsplan, budget og fastlæggelse af kontingent for støtte/passive frivillige

Vi fortsætter som hidtil uden kontingent.

8. Valg af formand

Amer Ali valgt til ny formand efter Mohd.

9. Valg af lige antal bestyrelsesmedlemmer og op til tre suppleanter

Til bestyrelse valgtes Ahmed, Ammar, Tasseir, Elisabeth, Jette og Oluf, mens Niels blev valgt til at erstatte Iris som kasserer. Marie og Gudrun blev valgt som suppleanter.

10. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant

Birger valgt til revisor og Klaus til revisorsuppleant.

11. Eventuelt

Intet under eventuelt.