Afholdt generalforsamling

Afholdt generalforsamling

11-03-2011

Referat af ordinær generalforsamling for Natteravnene i Nexø
Tirsdag d. 1. marts 2011 kl. 19.00 i Nexø Hallens Cafeteria

Dagsorden i henhold til indkaldelse:


1.  Velkomst ved formanden
2.  Valg af dirigent og afgørelse af lovlig varsling
3.  Medlemsopgørelse og optælling af stemmeberettigede medlemmer
4.  Formandens beretning
5.  Information fra Landssekretariatet v/formanden
6.  Godkendelse af regnskab
7.  Godkendelse af revideret samarbejdsaftale med Landssekretariat
     samt edtægter      
8.  Indkomne forslag
9.  Budget, årsplan
10. Valg af bestyrelse
a. Formand
b. 4 bestyrelsesmedlemmer
c. Op til 3 bestyrelses suppleanter
11. Valg af revisor og evt. revisor suppleant
12. Eventuelt
13. Bestyrelseskonstituering


Tilstede var 13 – bestyrelsen og 8 medlemmer.

Ad 1) Marianne bød velkommen og takkede for fremmødet.

Ad 2) Charlotte blev valgt som dirigent. Det blev afgjort, at       Generalforsamlingen var lovligt varslet.

Ad 3) Foreningen har pt. 19 medlemmer. Heraf var 13 tilstede og ingen havde ekstra fuldmagt.

Ad 4) Marianne havde kopier af beretningen med til alle og denne blev delt ud. Hun gennemgik beretningen og kommenterede denne.
Beretningen blev godkendt.

Ad 5) Marianne delte kopier ud af Information fra Landssekretariatet og gennemgik denne.
Beretningen blev godkendt.

Ad 6) Anders delte regnskabet ud og gennemgik det.
Der var ingen kommentarer til dette og det blev godkendt.
Det underskrevne regnskab opbevarer kassereren.

Ad 7) Den reviderede samarbejdsaftale blev gennemgået at Charlotte og godkendt. Marianne underskrev den og vil sørge for den bliver sendt til Landssekretariatet.
De nye vedtægter har ligget til gennemsyn hos kassereren sammen med regnskabet. Vedtægterne blev godkendt og underskrevet af den nye bestyrelse. Formanden opbevarer disse. Samarbejdsaftalen skal underskrives denne ene gang mens vedtægterne skal underskrives af bestyrelsen til alle fremtidige generalforsamlinger.

Ad 8) Der var ingen indkomne forslag

Ad 9) Budget ved Anders: Der kan ikke lægges noget decideret budget da foreningen ikke har faste udgifter eller indtægter. Foreningen søger midler efter behov.

Ad 10) Valg af bestyrelse
a) Marianne Larsen blev genvalgt som formand
b) Tove Jensen, Michael Elleby, Ejgil Berlin og Christina Pedersen blev valgt til bestyrelsen.
c) Jette Hove blev valgt som suppleant

Ad 11) Jette B. Christensen blev genvalgt som revisor.

Ad 12)    Eventuelt:
a) Der blev talt om hvem der kan gå som holdleder til en vandring.
b) Der er nogle stykker der mangler ID kort. Dette vil der blive fulgt op på – evt. iforbindelse med afholdelse af kursus eller hyggeaften.
c) Der var stor interesse i at afholde kursus snarest. Der er mange nye der endnu ikke har deltaget i noget decideret Natteravnekursus. Marianne vil høre med Rønne Natteravne hvor langt de er i en evt. snak om at afholde noget således at vi kan afholde det sammen.
Der var også interesse for afholdelse af førstehjælpskursus og en ny gennemgang med vores Anne Dukker. Her skal rekvireres flere Anne Dukker.

Ad 12) Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
Formand:         Marianne Larsen
Næstformand:     Tove Jensen
Kasserer:         Christina Pedersen
Menigt Medlem:     Michael Elleby
Menigt Medlem:     Ejgil Berlin

Dirigenten takkede for god ro og orden og formanden sagde tak til de fremmødte.

Herefter blev Maries traktement nydt. Det bestod af kaffe med boller, rejesalat og tomatbrød. Dette samt
mødelokale og øl og vand under mødet blev sponseret af Nexø Hallens Cafeteria.

Nexø, d. 3/3 2011.

Marianne Larsen
Formand for Nexø Natteravne